KVKK Bilgilendirme Metni

ÜNAK DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) tarafından hangi kapsamda işleneceğine ilişkin detaylar aşağıda başlıklar halinde bilgilerinize sunulmaktadır.

1.Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve bunların hukuki sebepleri kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Derneğimiz tarafından farklı kanallarla mevzuata ve Dernek politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2.Kişisel verilerinizin işlenmesi toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, ÜNAK’ın yürüttüğü faaliyetlerin mevzuata ve Dernek politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi, İnsan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, İş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması, ÜNAK’ın itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması amacıyla işlenmektedir.

3. Kişisel verilerinizin paylaşılması toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, mevzuat ve dernek politikalarına uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla iş birimlerimizin bu doğrultuda gerekli çalışmalarını yapması için, iştiraklerimizle, tedarikçilerimizle, dış hizmet sağlayıcılarımızla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

4. Veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınız 7 Ekim 2016 tarihi ile yürürlüğe giren KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Saygılarımızla